Privacy verklaring

PRIVACY (AVG)

Hier vind je de privacy verklaring van Praktijk Lea Groeliker.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke verplicht opgelegd door de WGBO.

GEGEVENS DOSSIER

 • Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over de uitgevoerde interventies en ontwikkelingen.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of psychiater/ GZ psycholoog.
 • Jouw eventuele sessie verslagen worden ook in het dossier opgenomen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 • ik heb een digitaal dossier op een externe harde schijf met wachtwoord beveiliging.
 • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg/ supervisie casuïstiek. Dit gaat altijd anoniem.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Ik zal de persoonsgegevens die vermeld staan op de zorgnota uitsluitend verstrekken aan een accountantskantoor.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling ‘psychotherapie’ met bijbehorende code
 • de kosten van het consult

DIGITALE BEVEILIGING

 • Mijn website-adres is: https://leagroeliker.nl en heeft een zogenaamd SSL beveiligingscertificaat. Een Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Als we een sessie via beeldbellen doen, gebruiken we een beveiligd platform dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS

 • Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Hetzelfde geldt wanneer je inzage zou willen in jouw gegevens/dossier.
 • Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij mij. Als jij en ik er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

KLACHTENREGELING

Bij een geschil bespreken we dit eerst samen.

IK BEN LID VAN

 • Beroepsvereniging Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)
 • Wkkgz-geschillen instantie, klacht- en tuchtrecht: GAT geschillen

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te vullen als de actualiteit dit vraagt. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op mijn site geregeld te lezen, zodat je van deze veranderingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS
Praktijk Lea Groeliker |  Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie

Mr. P.N. Arntzeniusweg 32-1

1098 GR Amsterdam

www.leagroeliker.nl

leagroeliker@icloud.com

06 23 02 72 59